Players who have played for Eagle (India)

PL Anandan 2007/08
RD Ashwin Kumar 2007/08
TT Baik 2007/08
D Dharmin Shah 2007/08
T Karunamurthy 2007/08
M Lakshmi Narayanan 2007/08
MR Madan 2007/08
M Narendharan 2007/08
R Raghuram 2007/08
R Raguram 2007/08
PT Rama Rao 2007/08
S Samuel 2007/08
M Santhosh Gopi 2007/08
CS Santosh 2007/08
S Senthil Kumar 2007/08
DD Shah 2007/08
A Srinivasan 2007/08
S Thiyagarajan 2007/08
WJ Victor 2007/08
B Vijay Rahul 2007/08