Players (V) who have played for Tamil Nadu Schools

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M Venkataramana 1983/84
TS Venkataramani 1975/76-1976/77
R Venkatesh 1978/79-1979/80
B Venkatraman 1981/82
AV Vijay 1984/85-1986/87
CK Vijayakumar 1983/84
W Vijaykumar 1975/76-1976/77