Players (S) who have played for Tamil Nadu Schools

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sainath 1979/80
S Sajji 1978/79
M Sanjay 1982/83
VV Sankupani 1982/83
M Senthilnathan 1983/84-1985/86
J Seth 1975/76-1976/77
G Shivakumar 1975/76
G Shyam Sunder 1984/85-1985/86
L Sivaramakrishnan 1980/81-1981/82
N Sridhar 1976/77
Srikanth 1974/75
K Srinath 1977/78-1980/81
NS Srinivasan 1979/80
Sampathkumar Srinivasan 1979/80-1982/83
Sankaran Srinivasan 1976/77
MA Sriram 1977/78
R Sriram 1976/77
TA Sriram 1977/78
M Subramaniam 1975/76
S Subramaniam 1983/84
A Subramanyam 1975/76
SN Sukumar 1977/78
S Sunder 1982/83
CK Suresh 1984/85-1985/86
G Suresh 1980/81
CS Sureshkumar 1977/78-1978/79
M Suresh Kumar 1982/83