Players (P) who have played for Tamil Nadu Schools

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VK Pandian 1974/75
S Parthasarathy 1981/82
Pattabhiraman 1984/85
H Paul 1976/77
PC Prakash 1976/77
LVL Prasad 1981/82
V Prasad 1976/77
Pratapkumar 1974/75
K Premkumar 1977/78-1979/80
P Pushpanathan 1984/85-1985/86