Players who have played for SM Gavaskar's XI

M Amarnath 1987/88
KBJ Azad 1980/81-1981/82
M Azharuddin 1987/88
CPS Chauhan 1980/81
DR Doshi 1981/82
SM Gavaskar 1980/81-1987/88
KD Ghavri 1980/81
Kapil Dev 1980/81-1981/82
SMH Kirmani 1981/82
RR Kulkarni 1987/88
Madan Lal 1981/82
Maninder Singh 1987/88
KS More 1987/88
SV Nayak 1981/82
GA Parkar 1981/82
DT Patel 1987/88
SM Patil 1980/81-1987/88
B Reddy 1980/81
RJ Shastri 1980/81-1987/88
K Srikkanth 1987/88
DB Vengsarkar 1980/81
GR Viswanath 1981/82
NS Yadav 1980/81
Yashpal Sharma 1981/82
Yograj Singh 1980/81