Players who have played for Mumbai University

KG Almeida 2012/13
PD Dabholkar 2012/13
V Dabolkar 2008/09
VR Dhulap 2012/13
SC Ghadigaonkar 2012/13
SC Gorivale 2012/13
OD Gurav 2008/09
PR Jaiswal 2012/13
SD Lad 2012/13
SS Nayak 2008/09
SN Netravalkar 2012/13
DV Panchal 2012/13
JD Pardeshi 2012/13
B Patel 2008/09
P Patil 2012/13
AL Rajput 2012/13
MN Rao 2012/13
C Shah 2008/09
V Shah 2008/09
B Shetty 2008/09
B Shirke 2008/09
SS Singh 2012/13
SN Thakur 2012/13