Players (S) who have played for Hyderabad Schools (India)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Saadath Ali Khan 1957/58
Sadanand 1986/87
S Saleem 1960/61-1961/62
C Sanghaya 1962/63
T Sanjay Kumar 1984/85
Sanjay Rao 1978/79
Santosh Rao 1976/77
Sarabjeet Singh 1964/65
Sashi Kumar 1975/76
A Satish 1983/84
K Shah 1978/79-1979/80
R Shankar 1978/79-1979/80
DK Sharma 1956/57-1957/58
BN Singh 1986/87
MV Sridhar 1977/78-1981/82
D Srinivas 1983/84
U Srinivas 1979/80
B Sudhir 1979/80
S Sundar 1979/80
Suresh 1955/56-1956/57
D Suresh 1981/82-1983/84
Suryakant 1977/78
RA Swaroop 1982/83