Players who have played for Central Zone Under-15s

Afaq Khan 1980/81
SR Agarwal 1983/84
D Alam 1987/88
Z Alam 1980/81
Majid Amar 1982/83-1983/84
Mustan Amar 1983/84
Amar Singh 1979/80
Azimuddin 1985/86-1986/87
Badri Singh 1983/84
G Bagchi 1983/84
M Baig 1980/81
AA Bansal 1989/90
RS Bharadwaj 1979/80
LL Chaturvedi 1986/87-1987/88
H Chawla 1989/90
S Deshpande 1982/83
M Dhandyal 1986/87
SKV Dorai 1987/88
Fasahat Ali 1980/81
Fazal Ali 1979/80
PV Gandhe 1985/86
P Goel 1986/87
P Goyal 1985/86
VS Gujral 1985/86
S Gupta 1980/81
Hashmat Hussain 1982/83-1983/84
PK Hedaoo 1987/88
ND Hirwani 1982/83
V Hussain 1986/87
Ilyas Khan 1983/84-1987/88
R Jaiswal 1980/81
A Jamil 1983/84
Javed Khan 1985/86
S Kakwani 1985/86
AB Kapoor 1987/88
SR Kesherwani 1986/87
AJ Khan 1982/83
GK Khoda 1989/90
PK Krishnakumar 1987/88
Kuldeep Singh 1979/80-1980/81
L Kush 1987/88
A Lal 1980/81
M Malhotra 1984/85
R Malhotra 1982/83
M Mankad 1982/83
A Mathur 1989/90
A Michael 1987/88
GL Mishra 1979/80
SP Mishra 1979/80
A Mohinder 1986/87
MS Mudgal 1985/86-1986/87
AV Mudkavi 1979/80-1980/81
S Negi 1982/83-1983/84
P Ojha 1979/80
RN Pal 1986/87
GK Pandey 1984/85-1985/86
AS Parmar 1987/88
TD Patel 1979/80
S Pathak 1979/80
RN Paul 1982/83
US Phate 1980/81
SK Rao 1987/88
Rusharat Ali 1989/90
MB Sagheer 1986/87
MS Sahni 1980/81
Salim Ahmed 1982/83-1983/84
RV Sapru 1979/80
G Shanker 1989/90
A Shareef 1980/81
Abhishek Sharma 1989/90
Atul Sharma 1985/86
RS Sharma 1985/86
SP Shinde 1989/90
SA Shukla 1985/86
SS Shukla 1985/86
PH Sutane 1989/90
VS Swaroop 1982/83-1983/84
P Tandon 1983/84
AS Umrao 1989/90
SV Wankhede 1989/90
R Yadav 1983/84
VS Yadav 1982/83
AW Zaidi 1986/87