Players who have played for Marapola Maha Vidyalaya

M Edirisinghe 2021/22
K Jayasekara 2021/22
K Kaushika 2021/22
I Madumali 2021/22
P Pathirana 2021/22
A Perera 2021/22
K Ranasinghe 2021/22
H Rasanjana 2021/22
A Rathnayaka 2021/22
D Rathnayake 2021/22
G Rehana 2021/22
V Yuvinima 2021/22