Players (B) who have played for Andhra Under-21s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M Babu 2005/06
MT Babu 2000/01
S Babu 1996/97
Badrinath 1985/86
R Bahadur 1988/89-1991/92
SV Bahutule 2010/11
S Baji 2018/19
A Baksh 2014/15
D Balaji 1989/90
V Balaji Rao 1970/71-1971/72
U Balaji Varma 1976/77
A Basha 1992/93
GK Basha 1987/88-1991/92
MM Basha 1981/82-1983/84
SIM Basha 2006/07-2009/10
SK Basha 1985/86-2009/10
SM Basha 2005/06-2014/15
SV Basha 1992/93
I Baskar Rao 1998/99
K Bavanna 1957/58-1968/69
Benjamin 1994/95
K Bhanu Moorthy 1962/63
P Bhanu Prakash 1987/88
C Bharadwaj 2012/13-2014/15
M Bharani Kumar 2008/09-2015/16
K Bharat Reddy 2004/05-2015/16
M Bhargav 2016/17-2019/20
GBP Bhargava 2005/06-2007/08
S Bhargava 1987/88
P Bhaskar 1982/83
KS Bhaskara Ramamurthy 1988/89
KS Bhaskar Ramamurthy 1987/88-1988/89
K Bhaskar Reddy 2011/12-2013/14
BA Bhatt 2016-2017/18
K Bheema Rao 2014/15
K Bhimarao 2010/11-2017/18
K Bhima Rao 2017/18
RK Bhui 2007/08-2023/24
N Bhushan 1989/90
J Bhuvanendra 2014/15
G Bhuvan Kumar 2001/02-2002/03
K Borrayya 2002/03-2003/04
N Bose Babu 1972/73-1973/74
G Brahamananda Reddy 2008/09
A Brahmateja 2019/20
A Brahma Teja 2014/15-2016/17
AJ Brock 1953/54