Players who have played for Pokhara Paltan

M Alam 2018/19
B Bhandari 2018/19-2019/20
K Bhurtel 2018/19-2019/20
BK Bhusal 2018/19
PG Dake 2019/20
R Inder Singh 2018/19-2019/20
K Karki 2018/19-2019/20
K Malla 2019/20
Mohammad Naveed 2018/19
I Pandey 2019/20
RK Paudel 2018/19-2019/20
LN Rajbanshi 2018/19-2019/20
Rashid Khan 2018/19-2019/20
Sarabjit Singh 2019/20
Aasif Sheikh 2018/19-2019/20
S Vesawkar 2018/19-2019/20