Players who have played for Manipur

Ahsanul Kabir 2020/21
Al Bashid Muhammad 2019/20-2022/23
Basir Rahman 2019/20-2022/23
Bikash Singh 2022/23
MS Chongtham 2020/21-2021/22
KM Dharmendra 2019/20
T Gelson Singh 2019/20-2020/21
L Gibson Singh 2021/22
CS Ishworjit 2021/22
RS Jotish 2019/20
H Kanojia 2018/19
LSM Keishangbam 2019/20-2022/23
Kennedy Singh 2018/19
BT Khangembam 2018/19-2020/21
U Khwairakpam 2020/21
L Kishan Singha 2020/21-2022/23
BS Konthoujam 2018/19-2022/23
SN Laiphangbam 2021/22-2022/23
RM Longjam 2019/20-2022/23
TH Luwang 2018/19
N Maheshkumar Singh 2018/19-2019/20
CB Meitei 2022/23
KH Meitei 2018/19-2021/22
TC Moirangthem 2019/20-2021/22
S Mujibur Rahaman 2018/19
Nongthombam Denin 2020/21
Nongthombam Sarojkumar 2020/21
M Raghav 2018/19
LA Rawat 2018/19
S Salam 2018/19-2021/22
SD Salam 2019/20-2021/22
N Sedai 2019/20-2022/23
SA Shah 2018/19-2022/23
Shamir Khan 2019/20
S Shaurya 2018/19
AG Singh 2022/23
AT Singh 2018/19-2019/20
CB Singh 2018/19-2021/22
CR Singh 2020/21
KB Singh 2018/19-2021/22
KP Singh 2018/19-2022/23
LA Singh 2018/19-2022/23
NA Singh 2019/20
NJ Singh 2019/20-2022/23
NW Singh 2018/19-2019/20
PJ Singh 2022/23
PP Singh 2018/19-2022/23
RR Singh 2018/19-2022/23
SJ Singh 2018/19-2021/22
SS Singh 2019/20
SY Singh 2019/20
TA Singh 2018/19-2019/20
TI Singh 2018/19
TK Singh 2018/19-2022/23
TS Singh 2018/19-2019/20
WS Singh 2018/19-2021/22
Sultan Karim 2018/19-2022/23
JB Thakur 2018/19
KN Yadav 2018/19-2022/23
Yashpal Singh 2018/19
KK Yumnam 2019/20-2022/23