Players who have played for Jones TUTI Patriots

S Abishiek 2018-2019
S Anand 2018
V Athisayaraj Davidson 2018-2019
S Boopalan 2019
S Dinesh 2018
KM Gandhi 2018
M Ganesh Moorthi 2018-2019
R Jesuraj 2018
M Kamlesh 2019
R Karthikeyan 2019
G Karthik Shanmugam 2019
DT Kumaran 2019
SP Nathan 2019
NS Rajagopal 2018-2019
M Rangarajan 2018
R Sai Kishore 2018
SV Saravanan 2019
R Sathish 2018
M Sathya Raj 2019
S Senthilnathan 2019
S Shubham Mehta 2019
A Sivan 2019
AV Srinivasan 2018-2019
V Subramania Siva 2019
A Sumra 2018
U Sushil 2018
A Venkatesh 2019
WJ Victor 2019