Players who have played for Province Number 3

Aadil Khan 2018-2019/20
A Basnet 2019-2019/20
S Basnet 2018
TR Bhandari 2019/20
S Devkota 2019
S Dhakal 2018
KC Gautam 2019/20
R Gautam 2019-2019/20
A Ghiraiya 2018
R Giri 2019/20
A Jha 2018
R Joshi 2018-2019
P Khadka 2019
SP Khakurel 2019/20
K Mahato 2018
G Malla 2019
I Pandey 2018-2019/20
GC Pratis 2018-2019/20
RK Shrivastavav 2018
Sonu Tamang 2018-2019
Surya Tamang 2019-2019/20
JS Thakuri 2018-2019/20
B Thapa 2018
S Udaya 2018
NK Yadav 2019-2019/20