Players who have played for Rajasthan Under-19s Women

A Ajmera 2007/08
ZD Ali 2008/09-2013/14
RS Bezbora 2015/16
AP Bharadwaj 2018/19
RO Bishnoi 2008/09
SD Bishnoi 2008/09-2011/12
SM Bishnoi 2008/09
AK Choudhary 2018/19
AR Choudhary 2017/18-2018/19
JD Choudhary 2015/16-2018/19
KP Choudhary 2018/19
PM Choudhary 2016/17-2018/19
RG Choudhary 2015/16-2017/18
SR Choudhary 2018/19
DM Chouhan 2010/11
UK Dayal 2015/16
MA Devi 2013/14
D Dogra 2007/08
AD Garg 2015/16-2018/19
MS Gurjar 2016/17-2017/18
PH Guru 2013/14
CT Jain 2011/12
DR Jain 2012/13
JU Jat 2012/13-2013/14
M Jat 2008/09
SK Jat 2016/17
SP Joshi 2007/08
DR Kanwar 2018/19
GB Kanwar 2012/13
NB Kaviya 2017/18-2018/19
MA Khungar 2007/08
S Kishan Kumar 2018/19
NN Kohli 2010/11
NR Kumar 2015/16
KD Kumari 2010/11
SP Kumawat 2012/13-2017/18
ZD Lee 2007/08-2012/13
MK Lepcha 2016/17
AS Maheshwari 2018/19
HS Makwana 2011/12-2015/16
AB Mathur 2007/08-2008/09
BN Meena 2007/08-2011/12
SL Meena 2015/16-2018/19
PB Nayak 2011/12
NK Ojha 2011/12-2012/13
AO Prakash 2018/19
Priyamvada Singh 2008/09-2010/11
NK Rajput 2008/09
CP Rajvanshi 2011/12
PT Ram 2016/17-2018/19
RB Rana 2008/09-2012/13
NK Rathar 2007/08-2008/09
Renu Singh 2011/12
AK Saini 2016/17
S Saini 2010/11
PA Sandilya 2011/12
SD Sen 2018/19
TN Shah 2013/14
PG Shankar 2007/08
DS Sharma 2012/13-2015/16
PB Sharma 2007/08
PR Sharma 2013/14-2015/16
S Sharma 2010/11
SM Sharma 2007/08-2012/13
SP Sharma 2018/19
S Siddiqui 2007/08
SS Sidhu 2011/12-2012/13
RG Tank 2013/14-2017/18
RS Tinker 2017/18-2018/19
T Uppal 2010/11
TB Vaishnav 2010/11-2015/16
S Vats 2010/11
SF Vats 2008/09
KH Verma 2011/12
AD Yadav 2010/11
DM Yadav 2018/19