Players who have played for Himachal Pradesh Women or for associated teams

Alisha Khan 2007/08
Anku Singh 2007/08-2010/11
A Ansari 2009/10-2022/23
A Aryan 2018/19
T Bala 2007/08-2012/13
Bharit Singh 2007/08-2011/12
K Bisht 2010/11
Neha Chauhan 2012/13-2015/16
Nikita Chauhan (Mandi) 2015/16-2018/19
Nikita Chauhan (Shimla) 2008/09-2019/20
NM Chauhan 2021/22-2022/23
NS Chauhan 2020/21-2022/23
P Chauhan 2013/14-2022/23
Chitra Singh 2017/18-2022/23
N Choudhary 2008/09-2022/23
H Deol 2012/13-2022/23
B Devi 2006/07-2009/10
M Devi 2014/15-2022/23
N Devi 2007/08
R Devi 2007/08-2008/09
S Devi 2006/07-2008/09
T Devi 2006/07
L Dutta 2016/17-2018/19
V Fishta 2015/16-2022/23
Gagandeep 2006/07
P Goyal 2014/15
S Gupta 2009/10-2011/12
P Kahlon 2014/15-2020/21
N Kaith 2018/19
A Kanwar 2006/07-2010/11
K Kanwar 2009/10-2013/14
T Kanwar 2012/13-2020/21
N Katoch 2006/07-2012/13
S Kaundal 2014/15-2022/23
S Kaur 2014/15
R Kumar 2018/19
A Kumari 2010/11
S Kumari 2014/15-2022/23
V Kumari 2017/18-2018/19
N Malhotra 2011/12
Manvi 2006/07
Mukta 1981/82
Namita Kumar 2007/08
S Namol 2007/08-2010/11
R Nautiyal 2008/09
A Negi 2008/09-2013/14
N Negi 2017/18-2018/19
P Negi 2010/11-2013/14
P Negi 2016/17-2018/19
S Negi 2009/10-2013/14
Nivedita 2006/07
S Patel 2008/09
H Rajput 2018/19
B Rana 2010/11
J Rana 2014/15-2017/18
V Rana 2012/13-2022/23
Y Rana 2019/20-2022/23
S Randhawa 2006/07-2017/18
P Rani 2014/15-2015/16
Renuka Singh 2011/12-2020/21
N Saini 2006/07-2008/09
D Sharma 2007/08-2015/16
NA Sharma 2018/19-2021/22
P Sharma 2006/07-2011/12
R Sharma 2006/07
S Sharma 2007/08-2017/18
Shivani Singh 2015/16-2022/23
Shriyanshi Singh 2008/09-2010/11
P Shrivastava 2007/08
R Sidhu 2007/08-2009/10
CR Singh 2015/16-2016/17
C Singh Jamwal 2022/23
R Sunhal 2006/07
Swati Singh 2012/13-2013/14
N Tageja 2014/15-2015/16
Tajinder Singh 2018/19-2019/20
B Thakur 2010/11
D Thakur 2010/11-2014/15
K Thakur 2012/13-2017/18
P Thakur 2016/17
R Thakur 2022/23
S Thakur 2014/15
Shivani Thakur 2013/14-2018/19
Sonali Thakur 2017/18-2018/19
SS Thakur 2017/18-2022/23
P Tiwari 2014/15-2018/19
KH Verma 2012/13-2022/23
N Verma 2007/08-2010/11
Sushma Verma 2009/10-2022/23
Yamuna Singh 2011/12-2013/14