Players (P) who have played for Central Zone Women

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M Palsekar 1981/82
SA Paranjape 2007/08
SK Parida 2017/18
KG Parihar 2022/23
NM Parween 2014/15-2022/23
J Patel 1974/75-1976/77
R Patel 1984/85-1990/91
V Patel 2002/03
KD Patil 2015/16-2016/17
S Phadnis 1981/82-1983
N Pharasi 2012/13
Preeti Singh 1996/97-1999
Prema 1987/88
R Punekar 1979/80-1984/85
KS Puntambekar 2002/03-2006/07