Players (R) who have played for Tamil Nadu Under-19s Women or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R R 2023/24
R Radha 2014/15-2018/19
D Radhika 2015/16
P Radhika 2006/07-2007/08
M Rai 1979
A Raj 2015/16
R Rajaram 2017/18-2018/19
V Rajendran 2009/10
P Ramakrishnan 1974/75-1976/77
KP Ramyashri 2014/15-2023/24
A Rani 2023/24
S Ravi 2019/20
Razia Khan 1983/84
N Rehman 2014/15-2017/18
N Rehman 2022/23-2023/24
M Revathi 2016/17-2019/20
Ritika 2003/04