Players (S) who have played for Goa Women or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S S 2023/24
SS Sabnis 2008/09
A Salelkar 2017/18
RD Sancoalkar 2010/11-2013/14
YD Sancoalkar 2011/12-2013/14
Sanikadhuri 2023/24
A Saroj 2023/24
S Satardekar 2023/24
SD Satardekar 2017/18-2018/19
S Savase 2023/24
UA Sayed 2012/13-2016/17
IZ Shaikh 2017/18-2023/24
R Sheikh 2017/18
SD Shet 2015/16-2018/19
SD Shetchavdikar 2011/12-2014/15
P Shreya 2013/14
CN Swar 2010/11-2012/13
P Sweety 2013/14
R Sweta 2011/12-2012/13