Players (K) who have played for Goa Women or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

H Kadam 2023/24
A Kalangulkar 2015/16
AG Kalangutker 2016/17-2018/19
RK Kamat 2015/16-2018/19
RA Kandgal 2015/16-2019/20
Kanwiksha 2023/24
S Kasar 2023/24
SV Kaskar 2008/09-2012/13
YD Kathyat 2014/15
BB Kavlekar 2011/12-2015/16
MB Kavlekar 2007/08
NH Khot 2006/07-2008/09
SS Kolambkar 2017/18-2022/23
S Kopardekar 2014/15
S Korde 2015/16
SA Korde 2018/19
PN Korgaonkar 2012/13
RR Korgaonkar 2010/11
VH Korgaonkar 2006/07-2007/08