Players (B) who have played for Goa Women or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

PA Bandekar 2006/07-2009/10
LR Bhagat 2012/13
MS Bhagath 2016/17
PA Bhaidkar 2018/19-2023/24
VK Bhandari 2011/12-2018/19
PK Bharati 2011/12-2018/19
SO Bhardwaj 2016/17
Bhike 2023/24
M Bhike 2017/18