Players who have played for Dharwad Zone Under-23s or for associated teams

S Adinavar 2015
G Aiholle 2013
M Azeem 2015
A Bhatkande 2015
SA Bhavane 2013
SS Biswas 2015
A Bommangoundar 2015
S Chavan 2015
O Choudhary 2015
I Dani 2015
B Demakkanavar 2015
N Gadadinni 2015
Y Golandaj 2015
S Gondkar 2015
S Hirekar 2015
A Hittalmani 2015
A Inamdar 2015
K Kamath 2015
G Khatawate 2015
P Kulkarni 2015
M Makandar 2015
V Metri 2015
PG Mordi 2013
S Mudigoudar 2015
S Murgod 2015
BN Ninada 2015
S Nirmanik 2015
SN Ooty 2013-2015
A Patil 2013
D Patil 2013-2015
V Patil 2015
V Shapurkar 2015
R Vernekar 2015
S Yelave 2015