Players (P) who have played for Jharkhand Under-23s Women or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

MK Pandey 2007/08
SS Pandey 2013/14-2022/23
AM Pandit 2010/11-2011/12
MK Paswan 2016/17-2023/24
AA Patil 2022/23
S Prajakta 2022/23
DR Prasad 2011/12-2022/23
NM Prasad 2000/01-2022/23
Shamima Praveen 2000/01
Shanjida Praveen 2000/01
P Priya 2016/17-2018/19
Priyanka 2023/24
SK Puri 2009/10