Players who have played for Jammu and Kashmir Under-23s Women

I Ahad 2018/19
J Akhter 2015/16
Ruksara Akhter 2015/16-2017/18
A Aryan 2017/18
S Baka 2015/16
I Bashir 2018/19
Bushra Ashraf 2017/18
R Chib 2018/19
R Choudhary 2018/19
N Chowdhary 2015/16-2018/19
S Devi 2015/16-2016/17
Farkhanda Aziz 2017/18-2018/19
H Farooq 2018/19
N Gill 2018/19
B Hassan 2016/17-2018/19
Heena Bhat 2018/19
Q Jabeen 2015/16-2017/18
S Jamwal 2015/16-2017/18
F Jan 2015/16-2016/17
L Jan 2017/18
I Javid 2018/19
M Karihaloo 2017/18
J Kour 2015/16-2017/18
H Kouser 2017/18-2018/19
P Kumari 2016/17
L Lal 2018/19
P Lal 2016/17-2018/19
B Malhotra 2016/17-2018/19
S Raina 2018/19
S Ram 2015/16-2017/18
S Rashid 2015/16
S Rashid 2018/19
I Rasool 2016/17-2018/19
Rubia Syed 2015/16-2017/18
G Shaban 2018/19
A Shafi 2015/16-2017/18
P Sharma 2015/16
T Sharma 2015/16-2018/19
A Sudhir 2017/18
S Thakyal 2018/19
Urwah Hinan 2015/16
S Wani 2018/19