Players who have played for Bengal Under-23s Women

KV Agarwal 2018/19
SP Aich 2015/16-2018/19
PP Bala 2015/16
AS Chakraborty 2018/19
PB Choudhary 2017/18
DP Das 2016/17
SB Ganguly 2018/19
RM Ghosh 2016/17-2018/19
AA Guha 2016/17-2018/19
AA Guha 2015/16
SM Ishaque 2015/16-2018/19
AB Jana 2015/16-2016/17
SL Khara 2018/19
S Khatoon 2015/16-2017/18
S Khatun 2017/18
MJ Kisku 2017/18-2018/19
Nisha S Maji 2016/17-2018/19
AD Mondal 2015/16-2018/19
MM Mondal 2018/19
AS Mukherjee 2017/18
T Mukherjee 2015/16
MS Mumtaz 2017/18
AS Nath 2018/19
PB Pandey 2015/16-2017/18
SK Parida 2015/16
MG Paul 2015/16-2017/18
PP Paul 2016/17-2018/19
PG Rana 2015/16-2018/19
IT Roy 2015/16
SA Roy Chowdhury 2017/18
PM Sarkar 2018/19
PP Sarkar 2016/17-2017/18
TM Sarkar 2015/16-2018/19
DB Sharma 2017/18-2018/19