Players (R) who have played for Mis Ainak Knights or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rahim Khan 2014/15
Rahim Mangal 2014/15-2021/22
Rahimullah Hashami 2016/17
Rahimullah Sahak 2014/15-2015/16
Rahmanullah 2017/18-2021/22
Rahmanullah Gurbaz 2017/18-2020/21
Rahmat Shah 2014/15-2020/21
Rahmatullah Sahaq 2014-2019/20
Rameen Khan 2016/17
Rashid Zadran 2014/15-2019/20
Rokhan Barakzai 2014-2015/16