Players (J) who have played for South Zone Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Jabbar 1966/67-1984/85
Tanveer Jabbar 1987/88-1991/92
N Jagadeesan 2014/15-2023
R Jaganath Srinivas 2016/17
Jagannath 1986/87
AV Jagannath 1961/62
Jagdish Kumar 1978/79
Jagjit 1984/85
Jagjjt Singh 1986/87
SK Jain 2003/04
D Jaishankar 1998/99
ML Jaisimha 1955/56-1974/75
V Jaisimha 1981/82-1991/92
M Jaiswal 2015/16
SB Jakati 1996/97-2010/11
R Jawad Hussain 1953/54-1954/55
G Jayakumar 1988/89
HK Jayantilal 1964/65-1974/75
Jayant Kumar 1953/54
AV Jayaprakash 1974/75-1981/82
Jayaraman 1957/58
K Jayaraman 1976/77-1977/78
KA Jeshwant 1980/81-1988/89
R Jesuraj 2004/05
KP Jilla 2005/06-2006/07
NJ John 1999/00
R John 1991/92
DJ Johnson 1995/96-1997/98
CP Johnstone 1945/46
R Jonathan 2002/03-2003/04
S Joseph 2023
C Joshi 1981/82-1982/83
SB Joshi 1995/96-2004/05
SB Jung 1977/78-1979/80
P Jyothiprasad 1969/70-1983/84