Players (K) who have played for South Zone Under-16s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

S Kamat 1995/96
N Kamath 1991/92
KD Karthik 2000/01
I Khaleel 1998/99
NM Khan 1995/96
S Kishore 1997/98
VV Kolambkar 1992/93
S Krishna 1990/91
Krishnamohan 1991/92
V Kudawla 1999/00
DT Kumaran 1999/00
T Kumaran 1991/92