Players (P) who have played for Central Zone Under-16s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AR Pachera 2012/13
AA Pagnis 2000/01-2006/07
RN Pal 1986/87-1991/92
YR Panchal 1997/98-1998/99
DP Pande 1962/63
MP Pande 1959/60
P Pande 1986/87
AV Pandey 1990/91
GK Pandey 1984/85-2003/04
IC Pandey 2012/13-2014/15
P Pandey 1974/75
P Pandey 1986/87
S Pandey 1988/89
S Pandey 1977/78
SP Pandey 1992/93-2005/06
V Pandey 1996/97-1997/98
A Pandit 1985/86
CS Pandit 1995/96-1996/97
Pankaj Singh 2006/07-2014/15
PM Pankule 1977/78
KS Parida 1997/98-2006/07
Parikshit Singh 1964/65
AS Parmar 1987/88
A Parte 1994/95
Parvinder Singh 1997/98-2011/12
MA Pasha 1999/00
Patel 1961/62
A Patel 1979/80-1980/81
KK Patel 1986/87-1993/94
R Patel 1975/76
TD Patel 1979/80-1983/84
UR Patel 2011/12
S Pathak 1979/80
AS Pathania 1977/78
SM Patidar 2016/17
A Patil 1962/63
SM Patil 1989/90
A Patwardhan 1960/61
NA Patwardhan 1995/96
A Paul 1979/80
RN Paul 1982/83-1984/85
AG Paunikar 2010/11-2012/13
VN Pendarkar 1964/65-1969/70
SJ Phadkar 1970/71-1984/85
US Phate 1980/81
JN Pillay 1976/77
V Pimprikar 1965/66-1970/71
AJ Pinerrio 1987/88-1988/89
PC Poddar 1964/65-1966/67
AS Prabhakar 1988/89
AP Pradhan 1959/60
DV Pradhan 1991/92
Prahalad Singh 1976/77
P Pratap Singh 1959/60-1960/61
A Purohit 2015/16
Pushpendra Singh 2006/07