Players (V) who have played for Tamil Nadu Cricket Association President's XI

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

KS Vaidyanathan 1970/71
PK Varma 2015/16
C Vasanthkumar 1994/95
K Vasudevadas 2003/04-2014/15
KS Veeranan 2000/01
A Venkataraman 2009/10
WJ Victor 2011/12
GV Vignesh 2016/17
Krishnamoorthy Vignesh 2017/18
LN Vignesh 2013/14-2017/18
M Vijay 2005/06-2012/13
B Vijayakrishna 1972/73
P Vijayaraghavan 1970/71-1972/73
VS Vijay Kumar 1972/73
Vikram Kumar 2003/04
R Vishaal 2016/17-2017/18
GR Viswanath 1972/73
SS Viswanathan 2000/01-2006/07