Players who have played for Hyderabad Districts XI

AB Ahmed 2001/02
Aslam Mahmood Ali 1999/00
J Babu 2001/02
Basheeruddin 2007/08
M Ben Johnson 1999/00-2002/03
SS Bharath 2007/08
KK Chaitanya 1999/00
David 2007/08
K Dinesh Kumar 2000/01-2007/08
M Ghouse Baba 1999/00
D Hemanth 2002/03
B Hemanth Reddy 2001/02-2002/03
M Hussain 2001/02
Ifteqar 2001/02
K Kaushik 2001/02
S Kiran Kumar 2002/03
G Lakshminath 2000/01
Mahamood Ali 2000/01
U Maheshwar 1999/00
AV Makhija 2000/01-2001/02
Mohammad Afzal 1999/00-2000/01
M Mohan 2007/08
B Naresh Kumar 2007/08
M Naveen Reddy 2000/01
SY Pasha 1999/00-2002/03
T Pawan Kumar 2002/03
J Prakash 1999/00
K Prasanna Kumar 1999/00
V Prasanth 2007/08
Qadir 2000/01
Raghunath 1999/00
Raj Kumar 2001/02
S Raju 1999/00
V Ramakrishna 2002/03
TV Ranga Rao 2001/02
S Rao 2002/03
KP Reddy 1999/00-2001/02
R Reddy 2001/02
S Reddy 1999/00
RK Sabharwal 2001/02
S Santhosh 2002/03
PM Sarvesh Kumar 2007/08
Satish 2001/02
KL Satyodai 2002/03
Shyam 2001/02
MJ Solomon Raj 2001/02-2002/03
MV Sridhar 2000/01
P Srihari 2001/02-2002/03
G Srinath Reddy 2000/01
M Srinivas 2002/03
T Srinivas 1999/00
M Sudarshan Kumar 2000/01-2001/02
Sudhir 2007/08
Suri 2007/08
Tabbu 2002/03
M Thoheed 2002/03
Umadhar 2002/03
Upandra 2001/02
LT Varghese 1999/00
R Varghese 2000/01
B Venu 2000/01-2002/03
S Vishnuvardhan 2000/01
AP Yadav 2002/03
Zameer Hussain 2007/08