Players (R) who have played for Tamil Nadu Under-22s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

VM Raghav 2008/09-2009/10
R Raghuram 1998/99
B Rahul 2012/13-2013/14
V Rajamannar 1979/80-1980/81
AP Rajasekhar 1978/79
MP Rajesh 2003/04
R Rajesh 2004/05
G Raju 1998/99
P Raju 1998/99-1999/00
B Raman 1975/76
WV Raman 1981/82-1982/83
R Ramkumar 1998/99-2001/02
S Ramkumar 1999/00
M Rangarajan 2008/09-2010/11
N Ravindran 1979/80-1980/81
KN Riaz 1998/99-2001/02
R Rohit 2012/13-2013/14