Players (R) who have played for Afghanistan Under-19s or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Raees Ahmadzai 2002/03-2010
Raees Ahmadzi 2006
Rahim Mangal 2015/16
Rahimullah Sahak 2015/16
Rahman Sedigi 2006
Rahmanullah 2019/20
Rahmanullah Gurbaz 2016/17-2023
Rahmanullah Ramani 2014/15
Rahmat Shah 2012/13-2023
Rahmatullah Sahaq 2010/11-2013/14
Rahmat Wali 2000/01-2002/03
Rashid Khan 2002/03-2003/04
Rashid Khan 2014/15-2023
Reehan Khan 2007/08-2008/09
Reyaz Hassan 2018/19
Riaz Hussan 2018/19-2023
Rizwanullah Murad 2018/19
Rokhan Barakzai 2015/16