Players (R) who have played for Afghanistan Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Rahimullah Sahak 2015/16
Rahmanullah 2019/20
Rahmanullah Gurbaz 2017/18-2018/19
Rahmatullah Sahaq 2010/11-2011
Rashid Khan 2014/15-2015/16
Reyaz Hassan 2018/19
Riaz Hussan 2018/19
Rizwanullah Murad 2018/19