Players (K) who have played for Afghanistan Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kamran Hotak 2021-2022/23
Karim Janat 2014/15-2015/16
Khaibar Omar 2013
Khaiber Wali 2021/22
Khalel Ahmad 2021/22-2022/23
Khalid Hussain 2005/06-2007
Khalid Taniwal 2022/23
Khalil Ahmed 2022/23
Khushal Rasooli 2009-2009/10