Players (B) who have played for Afghanistan Under-19s

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Baheer Pakten 2017/18
Bahir Shah 2017-2017/18
Baseer Khan 2018/19
Bashir Ahmad 2022/23
Basir Shir 2018/19
Basir Wali 2005/06
Bilal Sami 2021-2021/22
Bilal Sayedi 2021-2021/22
Bilal Tarin 2021-2021/22