Players who have played for Sri Lanka Under-19s I

SD Anurasiri 1984
KL Dandeniya 1984
PA de Silva 1984
S Dissanayake 1984
JL Jayaratne 1984
SP Kamalasuriya 1984
RS Mahanama 1984
NACP Rodrigo 1984
DM Vonhagt 1984