Players who have played for Dr DY Patil Group B

M Aamir 2012/13
B Akhil 2012/13
P Akshath Reddy 2011/12
KG Almeida 2014/15-2015/16
Aman Khan 2015/16
U Birla 2013/14
M Chaudhri 2015/16
PP Chawla 2014/15
SD Chitnis 2013/14-2015/16
M Chowdhary 2015/16
PD Dabholkar 2015/16
SS Damle 2012/13-2014/15
AP Dani 2014/15
P Dhabolkar 2015/16
P Dhake 2013/14-2014/15
AP Dole 2011/12-2012/13
SR Dubey 2015/16
S Ghaiganonkar 2013/14
SS Iyer 2014/15
KM Jadhav 2012/13
P Jaiswal 2011/12
GA Jathar 2013/14-2015/16
AA Jhunjhunwala 2013/14
MC Juneja 2012/13
A Kuruvilla 2012/13
N Mandale 2013/14
N Mandle 2011/12-2012/13
SG Mangela 2014/15
S Nadeem 2013/14
Parwinder Singh 2011/12
U Patel 2011/12-2013/14
K Pawar 2011/12
YS Pawar 2012/13-2015/16
S Rahmani 2012/13
AL Rajput 2013/14
AC Redkar 2013/14-2014/15
R Sabharwal 2013/14
P Sahu 2014/15
D Salunke 2013/14
D Salunkhe 2012/13-2015/16
SS Salvi 2011/12
R Shaikh 2013/14
S Shaikh 2011/12-2013/14
R Sharma 2012/13
B Shetty 2011/12
M Shrinivas 2011/12
SS Singh 2013/14-2015/16
V Sivaramakrishnan 2012/13
V Solanki 2011/12-2013/14
MR Srinivas 2013/14
D Subramaniam 2015/16
K Subramaniam 2011/12-2014/15
D Subramanian 2012/13-2014/15
K Subramanian 2015/16
PV Tambe 2011/12-2015/16
K Waaingankar 2015/16
A Waghmare 2013/14
K Wainakar 2013/14
KM Waingankar 2011/12-2014/15