Players who have played for Sri Lanka Air Force Sports Club Women

Anushka 2012/13
L Apsara 2020/21-2022
SM Athukorala 2011-2016/17
HMCM Bandara 2012/13
M Costha 2020/21
SM Deepika 2015
DGDR Dharmasiri 2012/13-2020/21
S Dineshika 2016/17-2018/19
KRS Fernando 2011-2014
SIP Fernando 2014-2022
WRP Fernando 2011-2012/13
MGMCP Gunawardene 2015-2022
AMC Jayangani 2011-2016/17
DU Jayasinghe 2012/13
KADA Kanchana 2012/13-2021/22
PRCS Kumarihami 2011-2022
APS Lakshika 2012/13-2022
M Madara 2022
ADM Madushani 2011-2012/13
WAH Maduwanthi 2011
BYA Mendis 2012/13-2022
L Mendis 2022
I Noshi 2012/13
Oswami 2012/13
PCK Peiris 2013-2015
KSH Perera 2015-2020/21
OU Ranasinghe 2012/13-2021/22
SADRMP Samarasinghe 2012/13-2022
Samya 2012/13
MS Sandamali 2012/13
MAA Sanjeewani 2012/13-2018/19
Saumya 2012/13
CR Seneviratne 2011-2014
KGM Shehani 2016/17-2021/22
T Shehani 2020/21-2022
Subasinghe 2012/13
MADD Surangika 2011-2022
KK Suranthi 2022
SS Weerakkody 2012/13-2016/17
H Wijesooriya 2021/22-2022