Players who have played for Pune Warriors

A Barne 2015/16
HS Bhatia 2011-2012
Bhuvneshwar Kumar 2011-2013
UA Birla 2013
D Chowdhary 2015/16
MJ Clarke 2012
AB Dinda 2012-2013
A Divekar 2015/16
JP Faulkner 2011
CJ Ferguson 2011-2012
AJ Finch 2013
Sourav C Ganguly 2011-2012
RV Gomez 2013
AA Jhunjhunwala 2011
P Kaiya 2015/16
V Kaiya 2015/16
Kamran Khan 2011
M Kartik 2011-2012
G Kudale 2015/16
NL McCullum 2011
AP Majumdar 2012
S Mandan 2015/16
M Manhas 2011-2013
MR Marsh 2011-2013
D Mathew 2015/16
AD Mathews 2012-2013
BAW Mendis 2013
MD Mishra 2011-2012
SS Mundhe 2011
AG Murtaza 2012-2013
AM Nayar 2013
A Nehra 2012
J Pahlani 2015/16
TD Paine 2011
IC Pandey 2013
MK Pandey 2011-2013
WD Parnell 2011-2013
Parvez Rasool 2013
S Prabhu 2015/16
S Rana 2011
M Rawat 2013
KW Richardson 2013
S Rohela 2015/16
JD Ryder 2011-2012
MN Samuels 2012-2013
Rahul Sharma 2011-2013
GC Smith 2011
SPD Smith 2012-2013
TL Suman 2013
JE Taylor 2011
LRPL Taylor 2013
AC Thomas 2011-2012
KR Upadhyay 2012-2013
RV Uthappa 2011-2013
SB Wagh 2011
D Whange 2015/16
LJ Wright 2012-2013
Yuvraj Singh 2011-2013