Players who have played for Sachin Tendulkar XI

KG Almeida 2008/09
N Bagal 2014
F Balwa 2008/09
A Bangar 2015/16
S Bhambarkar 2010/11
G Bohara 2014
DA Brid 2015/16
A Chaudhary 2010/11
AV Chopra 2012/13
A Dayalkar 2015/16
M Desai 2010/11
HA Desale 2008/09
D Gaikwad 2014
S Godbole 2012/13
R Gohil 2014
AA Herwadkar 2014
A Jadhav 2015/16
OH Jadhav 2010/11
AR Jaiswal 2014
YB Jaiswal 2015/16
M Jawle 2010/11
A Jha 2012/13
V Joijode 2012/13
J Joshi 2008/09
Y Joshi 2012/13
NN Kadam 2014
S Kadam 2015/16
R Karia 2010/11
S Kashikar 2010/11
SA Khaire 2008/09
TK Kotian 2012/13
A Marathe 2010/11
Y Mayekar 2015/16
SZ Mulani 2010/11
HD Nandu 2008/09
N Narvekar 2008/09
SS Nayak 2008/09
S Netrawalkar 2014
A Pandit 2008/09
V Parab 2014
BP Patel 2008/09
V Patil 2015/16
JJ Pereira 2008/09
S Phedge 2015/16
V Pilankar 2015/16
C Pujara 2015/16
A Pujari 2015/16
B Pujari 2008/09
AR Ramjani 2014
H Rizvi 2014
Rizwan Khan 2010/11
SS Salvi 2008/09
MG Sanap 2014
R Sawant 2008/09
S Sawant 2015/16
A Sharma 2015/16
PP Shaw 2010/11
R Shinde 2010/11
A Shrivastava 2015/16
P Shrivastava 2015/16
SG Singh 2012/13
S Singh Rawal 2014
M Vaity 2014
T Vaze 2015/16
G Waghela 2015/16
NB Williams 2010/11