Players who have played for Malleswaram Gymkhana

S Abbas 2015
J Arunkumar 2008/09
Ashok 2016
SV Bhat 2008/09
K Bipin 2008/09
A Budi 2008/09
V Chethan 2008/09
A Chowdhary 2008/09
V Daivik 2016
P Dubey 2015-2016
Faizan 2016
G Goel 2015
P Gonagur 2008/09
G Gowda 2015
R Gowda 2015
Y Gowda 2016
K Gowtham 2015
U Gurudeep Madhyastha 2008/09
NL Haldipur 2008/09
SK John 2008/09
K Kamath 2015
J Kiran 2008/09
S Kiran 2008/09
SH Kirmani 2015-2016
M Kranthi Kumar 2015-2016
V Kumar Sinha 2016
S Kumta 2016
Liyan Khan 2015-2016
T Manjunath 2015
I Manoj 2008/09
RG More 2008/09
AV Muntha 2008/09
T Muttanna 2008/09
U Nizamuddin 2008/09
G Pavan 2008/09
G Prashanth 2015
A Rai 2015
D Rai 2015
G Rajesh 2015
KR Rao 2008/09
L Rathan 2015
B Roy 2016
S Sachidananda 2008/09
M Sadiq 2016
Sagar 2016
A Sakuja 2015
R Sarikh 2016
DE Sequeira 2008/09
JD Shah 2008/09
HS Sharath 2008/09
K Shekar 2016
NF Shilar 2016
H Shivaraj 2008/09
Shivayogi 2016
M Singh Yadav 2016
V Sinha 2015
MG Sirur 2008/09
KR Sreejith 2008/09
S Taqvi 2016
R Thakur 2016
Vikas 2016
K Vinay Kumar 2015
N Vinu Prasad 2015
K Vishwas 2015
MS Yadav 2015
C Yeshwant Kumar 2008/09