Players who have played for State Bank of India

S Abid Ali 1965/66-1976/77
RV Achrekar 1963/64
PR Ashokanand 1966/67-1967/68
A Azeem 1998/99
AA Banerjee 1998/99
TJ Banerjee 1976/77
BS Bedi 1968/69-1972/73
GK Bose 1969/70-1973/74
R Chandrasekharan 1966/67-1967/68
AN Dhamane 1965/66
SJ Diwadkar 1963/64-1973/74
R Goel 1965/66-1976/77
S Goswami 1966/67
DD Govindraj 1966/67-1971/72
S Guha 1966/67-1975/76
BP Gupte 1963/64-1969/70
MS Gupte 1966/67-1976/77
Hanumant Singh 1963/64-1976/77
A Jabbar 1973/74-1976/77
AN Joshi 1965/66-1975/76
SMH Kirmani 1972/73-1976/77
P Krishnamurthy 1969/70-1973/74
S Kumar 1998/99
VV Kumar 1963/64-1971/72
VV Kumar 1976/77
BK Kunderan 1965/66-1968/69
SD Lande 1998/99
SVS Mani 1965/66
VL Mehra 1963/64-1966/67
NM Mehta 1967/68-1975/76
AG Milkha Singh 1963/64-1967/68
G Mohan 1972/73
Robin Mukherjee 1967/68
BB Narvekar 1965/66
AM Ogiral 1974/75
GK Pandey 1998/99
RD Parkar 1968/69
RH Parsana 1998/99
PR Patel 1975/76
T Pawan Kumar 1998/99
N Premkumar 1972/73
KS Ramachandran 1963/64
V Ramnarayan 1974/75-1976/77
Ravinder Pal 1963/64
S Riazuddin 1998/99
AK Roy 1969/70-1976/77
S Saleem 1970/71-1971/72
RV Sapru 1998/99
RC Saxena 1963/64-1966/67
MR Sharma 1969/70-1974/75
NP Singh 1998/99
ED Solkar 1967/68
V Subramanya 1965/66-1968/69
NK Tantra 1965/66
RT Vasani 1998/99
VS Vijay Kumar 1974/75-1976/77
V Vinay Kumar 1998/99
GR Viswanath 1969/70-1976/77
AL Wadekar 1963/64-1976/77
Waheed Yar Khan 1965/66-1968/69
Zahid Ali Khan 1974/75