Players (Y) who have played for Central Zone (India) or for associated teams

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A Yadav 2002/03
AB Yadav 2000/01-2004/05
AK Yadav 2011/12
BA Yadav 2001/02
GN Yadav 2022/23
Jai P Yadav 1992/93-2006/07
Jyoti P Yadav 1992/93-2005/06
Kuldeep Yadav 2012/13-2014/15
MS Yadav 2003/04
P Yadav 1993/94
PM Yadav 2016/17
PR Yadav 2002/03
PR Yadav 1992/93
R Yadav 1983/84
RL Yadav 1995/96
UD Yadav 2012/13-2023
UT Yadav 2008/09-2013/14
V Yadav 1988/89-1994/95
VP Yadav 2000/01
VS Yadav 1982/83-1988/89
DH Yagnik 2000/01-2005/06
RN Yengde 1997/98
Yusuf Ali Khan 1980/81-1993/94
Yuvraj 2015/16