Players (R) who have played for Central Zone (India)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

UR Radhakrishnan 1989/90-1990/91
Rafiullah Khan 1971/72
SA Rahim 1951/52-1961/62
SK Raina 2004/05-2012/13
A Raja Ali 1999/00-2004/05
A Rajan 2006/07
M Rajan 1966/67-1974/75
A Rajpoot 2016/17-2022/23
Raj Singh 1960/61-1967/68
KM Rangnekar 1952/53
S Rao 1979/80-1984/85
Ratan Singh 1987/88-1988/89
RP Rathore 1988/89-1994/95
M Rawat 2007/08-2016/17
HD Rawle 2007/08
AT Rayudu 2016/17
KM Rungta 1961/62-1963/64