Players (P) who have played for Central Zone (India)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AA Pagnis 2000/01-2006/07
GK Pandey 1991/92-2003/04
IC Pandey 2012/13-2014/15
SP Pandey 1997/98-2005/06
CS Pandit 1995/96-1996/97
Pankaj Singh 2006/07-2014/15
KS Parida 1997/98-2006/07
Parvinder Singh 2008/09-2011/12
A Patel 1979/80-1980/81
KK Patel 1991/92-1993/94
UR Patel 2011/12
SM Patil 1989/90
A Paul 1979/80
AG Paunikar 2010/11-2012/13
VN Pendarkar 1964/65-1969/70
SJ Phadkar 1983/84-1984/85
V Pimprikar 1965/66-1970/71
PC Poddar 1964/65-1966/67