Players (K) who have played for Central Zone (India)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

M Kaif 1998/99-2013/14
KB Kala 1987/88-1989/90
MO Kamal 1996/97-1998/99
HH Kanitkar 2010/11
RD Kannojiya 2007/08
RJ Kanwat 2000/01-2003/04
PS Karkera 1986/87-1987/88
M Kartik 1997/98-2012/13
K Kartikeya 2022/23
M Kaushik 2023
KP Kesari 1951/52-1952/53
NP Kesari 1951/52
SS Khandkar 1981/82-1991/92
BC Khanna 1951/52-1952/53
SN Khanolkar 2006/07-2010/11
AN Khare 2016/17-2023
SA Khare 2005/06
BG Kher 1965/66
GK Khoda 1993/94-2005/06
PN Khot 1964/65-1965/66
AR Khurasiya 1993/94-2002/03
SMH Kirmani 1989/90
YB Kothari 2023
PK Krishnakumar 1990/91-1999/00
P Kumar 2005/06-2012/13