Players (S) who have played for Orissa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T Sa 2020/21
A Saha 2016/17-2017/18
AC Sahoo 2006/07-2017/18
GK Sahoo 2003/04
PB Sahoo 2009/10
S Sahoo 1977/78-1986/87
SD Sahoo 2009/10-2015/16
J Sahu 1961/62
TG Sahu 2005/06-2015/16
M Sajid 1993/94-1996/97
LL Samal 2009/10-2017/18
Swastik Samal 2018/19-2019/20
BB Samantray 2009/10-2021/22
DA Samantray 2017/18-2021/22
AR Sarangi 2013/14-2021/22
P Sarkar 1976/77
TS Sastri 1950/51-1957/58
S Satpathy 1965/66-1977/78
SK Satpathy 1959/60-1967/68
SK Satpathy 1996/97-2007/08
SR Satpathy 1991/92-2002/03
M Saudagar 1986/87-1988/89
SV Sehgal 2001/02-2012/13
SP Senapati 2016/17-2021/22
R Seth 1994/95-1996/97
G Shankar 1973/74-1978/79
KS Sharma 2005/06-2006/07
NM Shetty 1959/60-1960/61
B Shiva 2021/22
BK Sikdar 1959/60-1968/69
R Sikdar 1972/73-1979/80
PR Sinha 2007/08-2008/09
G Srichandran 1977/78
MR Sridhar 1974/75
R Srikant 1992/93-1994/95
N Subba Rao 1958/59-1960/61
KV Subramaniam 1965/66
Sukhbinder Singh 1997/98-2004/05
M Sukheja 1978/79
Suresh Kumar 1993/94-2000/01
M Suryanarayan 1949/50
NN Swamy 1955/56-1976/77