Players (P) who have played for Orissa

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

AK Padhi 1978/79-1979/80
NC Padhi 1954/55-1958/59
KA Palai 2018/19
A Panda 1984/85
BL Panda 2008/09-2012/13
RN Panda 1976/77-1984/85
SB Pande 1969/70
PP Paramanik 2012/13
Paramjit Singh 1978/79-1983/84
RR Parida 1994/95-2007/08
LI Parija 1952/53-1967/68
A Patel 1963/64-1974/75
K Patel 1962/63
K Patel 1964/65-1977/78
MK Patel 1992/93-1994/95
PC Patel 2004/05-2017/18
RP Patel 2016/17
S Pathak 1979/80
BS Pati 2006/07-2015/16
B Patnaik 1949/50-1964/65
BKR Patnaik 1981/82-1984/85
BM Patnaik 1949/50
G Patnaik 1979/80-1980/81
JK Patnaik 1949/50-1956/57
P Patnaik 1961/62-1962/63
PC Patnaik 1949/50-1952/53
RC Patnaik 1958/59
SK Patnaik 1959/60-1960/61
SN Patnaik 1955/56
SS Patnaik 1949/50-1965/66
U Patnaik 1949/50
KN Patra 1962/63-1969/70
RN Patra 1963/64
SB Patra 2014/15-2017/18
R Pattnaik 2020/21
SP Pattnaik 2016/17-2021/22
VN Pendarkar 1970/71-1975/76
GB Podder 2008/09-2021/22
DB Pradhan 2016/17-2021/22
PP Pradhan 2003/04-2005/06
SB Pradhan 2012/13-2020/21
HB Praharaj 1978/79-1991/92
SG Praharaj 2010/11-2011/12
S Prasad 1999/00
SK Prasad 1954/55-1961/62
Prayash Singh 2016/17-2021/22
G Purshottam 1958/59-1961/62