Highest Partnerships Against Mis Ainak Region By Boost Region

1140 Bahar Shinwari & Sami AghaAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2017/18f58171
278 Nasibullah Sherdali & Toryal HamkarKhost Cricket Stadium, Khost2019/20f59736
389 Sadiqullah Pacha & Asif MusazaiKandahar Cricket Stadium, Kandahar2021/22f60603
4105 Nasir Ahmadzai & Munir AhmadKhost Cricket Stadium, Khost2017/18f58608
587 Karim Sadiq & Mohammad IbrahimAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2017/18f58171
6136 Nasir Khan & Waqarullah IshaqKhost Cricket Stadium, Khost2017/18f58547
738 Waqarullah Ishaq & Yamin AhmadzaiKhost Cricket Stadium, Khost2017/18f58547
835 Dilawar Khan & Mohammad AlamAlokozay Kabul International Cricket Stadium, Kabul2017/18f58171
945 Darwish Rasooli & Abdul BaqiKandahar Cricket Stadium, Kandahar2021/22f60603
1023 Abdul Baqi & Dastagir KhanKunar Cricket Ground, Asadabad2018/19f59437